Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2030

Pest Megye Önkormányzata kiemelt területfejlesztési feladata volt az elmúlt időszakban a megyei területfejlesztési koncepció megalkotása.


mappa
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - I. kötet (Helyzetfeltárás)
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - II. kötet 
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat


 

A megyei területfejlesztési feladatok 2012-2014 között a területfejlesztési tervezésre, azon belül a megyei területfejlesztési koncepció és program elkészítésére fókuszáltak. Ehhez kapcsolódóan közreműködrek a 2014-2020-as, európai uniós forrásokból finanszírozott területi alapú fejlesztési programok összeállításában és javaslatot tettek az ágazati operatív programok megtervezéséhez is.

A megújított területfejlesztési szabályozások szerint tehát a megyéknek két tervi műfajban végezték a területfejlesztési tervezést: koncepciót kell készíteniük, majd ezt követően programozniuk kell. 

A megyei tervezési folyamat 7 fő feladatkörből áll:
1) Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentum elkészítése (a koncepció 1. fázisa).
2) Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2. fázis).
3) Megyei területfejlesztési program elkészítése.
4) A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése (a területi és az ágazati operatív programokhoz).
5) Partnerség biztosítása.
6) Területi koordináció ellátása.
7) Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése.

A Koncepció tartalmi követelményeit a a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program, és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabály mellett a program kidolgozásához a megyék részletes tervezési segédleteket kaptak, melyet a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal állított össze.

Fenti dokumentumok közül Pest Megye Önkormányzata 2012 őszére elkészítette a területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltáró dokumentumot, valamint a megye hosszú távú fejlesztési céljait rögzítő Pest Megyei Területfejlesztési Koncepciót, melyet széles körű szakmai- és társadalmi egyeztetés után az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadását követően 2013.november.29-i ülésén jóváhagyott Pest megye közgyűlése is.
A koncepció társadalmi egyeztetési dokumentációját a társadalmasítás keretében megküldtük minden, a jogszabály szerinti véleményezői körnek (Országos Területfejlesztési Tanács, miniszterek, országos önkormányzati érdekszövetségek, az érintett térségi fejlesztési tanácsok, az érintett megyei jogú városok önkor-mányzata, szomszédos megyei önkormányzatok), továbbá más szervezetek részére is. Az egyeztetésre a jogszabályban előírt 45 napos határidőnél hosszabb időt tudtunk a Koncepció egyeztetésére szánni, tekintettel arra, hogy az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kidolgozása ebben az időszakban még nem fejeződött be (a megyei koncepciókat pedig az országos koncepció kidolgozását követően lehet jóváhagyni). Az egyeztetési eljárás keretében 2013. május és június folyamán Aszódon, Gyálon, Nagykovácsiban, Érden, Vecsésen és Cegléden tartottunk térségi fórumokat az önkormányzati, gazdasági és civil szereplők bevonásával.A Koncepcióhoz annak célrendszerét és alapvető megállapításait megváltoztatni igénylő javaslatok nem érkeztek, amely főleg annak köszönhető, hogy önkormányzatunk, – a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. közreműködésével – az érintett szereplőket nem csak a hivatalos egyeztetési eljárásba, hanem – azt megelőzően – Koncepció megalkotásának folyamatába is bevonta.

Az elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - a jogszabályokkal összhangban - megfogalmazza a megye hosszútávra szóló (14 év) horizontális céljait és átfogó célját, valamint nagytávra és nagytávon túlmutatóra (20-25 év) szóló jövőképét.

 

Koncepcio celrendszer