Ajánlattételi felhívás - DANUrB+ projekt

1. Az ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Pest Megye Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Ajánlatkérő telefonszáma: +36-1-233-68-08
Ajánlatkérő e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

2. Előzmények
Pest Megye Önkormányzata 2020 – 2022 között projektpartnerként vesz részt az Európai Unió INTERREG Duna Transznacionális Együttműködési Programja keretében támogatott DANUrB+ projektben, amelynek célja a Duna-menti települések fejlesztése, a településen élő emberek bevonásával, a helyi kulturális értékek és örökség hasznosításával.
A DANUrB+ projekt kiemelten kezeli a kisebb települések támogatását, különös tekintettel azokra a közösségekre, amelyek periférikus helyzetben vannak földrajzi és gazdasági értelemben, ezért népességük csökken, és adottságaik miatt nem tudnak hatékonyan kapcsolódni a vezető turisztikai régiókhoz, illetve saját erőből kialakítani egy versenyképes turisztikai kínálatot.

A DANUrB+ projekt a következő tematika szerint épül fel:
1. Kutatás: A projekt partnerek által elfogadott módszertani keretek között leírás készítése a Duna-menti településekről. Bemutatni azok településszerkezetét és értékkínálatát, a helyi közösségeket és mozgósítható „érintettek” (stakeholders) körét. Projektszinten egy átfogó adatbázis és egy kiadvány (Atlasz) készül a Duna-menti településekre.
2. A területi tervezés módszertani fejlesztése a sajátos helyzetben lévő településekre tekintettel, különösen a csökkenő népességű, perifériális, határ-menti településekre. Cél a határon átnyúló együttműködések fejlesztése a kulturális örökség tématerületén.
3. Képzés, oktatás és érzékenyítés: iskolai programok szervezése, egyetemi programok szervezése, tanulmányutak szervezése, vállalkozói és szervezet képességek fejlesztése, különös tekintettel a Duna-menti közösségek közös kulturális örökségének értékes, hasznosítható elemeire; Nemzetközi Duna Nap és a Duna-menti közösségek értékeinek népszerűsítése; KKV projektek, helyi termékek és térségi együttműködések fejlesztése; a Duna-menti értékek turisztikai promóciója.
4. Térségi akciótervek és Duna-menti együttműködés: a helyi fejlesztési tervek, vállalkozói és közösségi projektek fejlesztése, turisztikai helyszínek összekapcsolása és a térségi együttműködés erősítése. A fejleszthető projekteket alapul véve térségi akciótervek készítése.

A pályázat kifejezetten feladatnak tekinti a fejlesztési programok közötti szinergiák erősítését, így Pest megye esetében specifikusan a regionális fejlesztéshez, valamint az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Programhoz való kapcsolódást.

A pályázat vezető partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a projektpartnerek száma – Pest Megye Önkormányzatával – 19, a társult partnerek (ASP) száma 23.

A projektben az érintettekkel együtt – első lépésben – átfogó kép készül a Duna-menti települések jellemzőiről, a leszakadó, csökkenő népességgel bíró közösségek kihívásairól, a helyi értékekről, közösségről és kezdeményezésekről, amire építeni lehet. A második munkacsomag szerint, erre az átfogó képre alapozva készülnek tervek, és módszertani keretek, amelyek a települési tervezést, a közösségfejlesztést, az érintettek bevonásán alapuló tervezést, az egyes örökségi elemek valorizációját segítik.

A DANUrB+ jelenlegi megvalósítási évében a második pillér mellett a harmadik és negyedik munkacsomagok párhuzamosan kerülnek megvalósításra. Pest Megye Önkormányzatának sajátos feladatai e körben különösen az alábbi projekt tevékenységek:
1. O2.2 Local Plans for effective cooperative heritage valorization
o Creation of new local stakeholder cooperatives capable of local heritage valorization
2. O3.2 Capacity building of local SME networks with a training program to enable local entrepreneurship to act within cultural industries and heritage
o Brand development for local stakeholders based on their local values and produce
3. O3.4 Danube Day festivals to promote the values of life in peripheries made central by the cross-cultural flow of the Danube
4. O4.1 DANUrB Action plans to use Danube’s heritage for the prosperity of local communities

3. A beszerzés tárgya, mennyisége
Pest Megye Önkormányzata Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+) című, DTP3-433-2.2 számú projekthez kapcsolódóan szakértői közreműködés, tanácsadás, helyi érintettekkel szervezett eseményeken előadás megtartása, a közös munka animációja, moderálása (a fenti O2.2 és O3.2. pontokra vonatkozóan). Célja a projekt során megismert projektjavaslatok fejlesztése, a lehetséges projektgazdák és további partnerek számára ismeretanyag átadása, különösen a kulturális turizmus, szabadidős turizmus, látogatómenedzsment, térségi marketing és turisztikai partnerségek, turisztikai projektfejlesztés és turisztikai hálózatfejlesztés tématerületein.
Ajánlatkérő az ajánlattétel tárgyát képező feladatok ellátásra keret-szakértői óraszámot határoz meg. A megkötendő szerződés tárgyát képező keretóraszám mennyisége 86 szakértői óra.

Az ajánlattételi eljárás alapját a következő becsült tevékenységek óraszámai képezik:

Szigetzug:
o A műhelymunkák előzetes tervezése, az előzmények tanulmányozása, megbízóval egyeztetés: 4 óra
o Műhelymunka-sorozat 3 helyszínen, egyenként 3 óra időtartamban: 30 óra
o Szintetizáló műhelymunka 1 helyszínen: 14 óra

Ipoly-mente:
o Műhelymunka 2 alkalom: 20 óra
o Műhelymunka kerékpáros, vízi tematikus túraútvonalak fejlesztése: 10
Műhelymunkák írásos összegzése (négy oldal per térség) 8 óra

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti tevékenységre vonatkozó becsült óraszámok tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra, a nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalja, hogy az ajánlatkérő rendelkezése alapján a két helyszín (illetve rendezvények, események) között a becsült szakértői óraszám eltérésével az ajánlatkérői igényeknek megfelelően teljesíti feladatait a megadott keretóraszámon belül. A teljesítésben egyidejűleg több szakértő is közreműködhet az Ajánlatkérő felkérésére, illetve jóváhagyásával.
A beszerzésnek nem tárgya az egyes workshop és egyéb események szervezése. Ezen eseményeket Ajánlatkérő által már felkért külső szakértő bevonásával szervezi, beleértve érintettekkel történő kapcsolattartást, a helyi érintettek hálózatának szervezését.
Nyertes ajánlattevő a megkötendő szerződésben vállalja, hogy a keretóraszám esetleges nem maradéktalan kimerítése esetén nem él az Ajánlatkérővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés miatt.

4. A teljesítési határidők
Teljesítési kerethatáridő: szerződéskötés napjától számított 7 hónap
Nyertes ajánlattevő az elvégzett feladatokat és az azokhoz kapcsolódó tanácsadói óraszámot is tartalmazó teljesítési összesítőt készít és nyújt be az Ajánlatkérő részére, a teljesítést követően.
Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a projekt keretében a BME, mint vezető partner, vagy meghatározott részfeladatok tekintetében más projekt partner általi projekt-részfeladat ütemezésekre megadott határidőket – a szerződésben történő rögzítés nélkül is – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Közreműködő bevonása, konzorcium
Ajánlattevő a teljesítésbe közreműködőt is bevonhat. Ebben az esetben az ajánlattételi lap „Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni a már ismert közreműködőket, illetve a közreműködő által teljesítendő részt. Ha a közreműködő az ajánlattétel időpontjában nem ismert, legkésőbb a szerződés megkötésekor vagy a szerződés teljesítése során szükséges nyilatkozni a közreműködő személyéről.
Ajánlattevő más ajánlattevővel közösen, konzorciumban nem nyújthat be ajánlatot.

6. Fizetési feltételek:
A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött.
Nyertes ajánlattevő az elvégzett szakértői órák alapján jogosult a számlájának benyújtására.
A szerződéses ellenérték kiegyenlítése – a számla kiállításától számított 15 napon belül – magyar forintban (HUF), a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára történő átutalással történik.

7. Alkalmassági követelmény:
Referenciával igazolt turisztikai szakértő, vagy turisztikai ágazatra kiterjedő terület- és településtervezési, települési marketing szakértő tevékenység. Az alkalmassági követelményről az ajánlattevő az ajánlattételi lapon nyilatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően hitelt érdemlően igazolja az alkalmassági követelmény meglétét (megkötött szerződés / publikus adatbázis / honlap stb.)

8. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.

9. Az ajánlat tartalma
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát és/vagy adószámát;
• az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát;
• az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot (szakértői óradíj egységárban);
• a projekt azonosítószámát (DANUrB+ DTP3-433-2.2).
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell minden, a feladat teljesítésével felmerülő egyéb költséget, díjat. Ajánlattevő az Ajánlatkérő részéről a szerződéses ellenértéken kívül más költségtérítést vagy más jogcímen történő kifizetést nem követelhet.

10. Hiánypótlás
Ha az Ajánlattevő az ajánlatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, Ajánlatkérő a megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – az ajánlattevőt hiánypótlására hívja fel. Ha az Ajánlattevő a hiánypótlási eljárás során az ajánlatot ismételten hiányosan, hibásan nyújtja be, az ajánlat elutasításra kerül.

11. Az ajánlat elbírálásának szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint, továbbá az ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt és köt szerződést a nyertes ajánlattevővel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírásával történik.

12. Az ajánlatok érvényessége:
Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelően, megadott határidőn belül az Ajánlattevők köréből érkező ajánlat.

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk:
a. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:
dr. Popovics Gábor
Tel.: +36-1-233-6808
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

b. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
c. Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
d. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
e. A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést kapnak.

14. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. március 23. (eddig az időpontig az ajánlatnak meg kell érkeznie az Ajánlattevőhöz)

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.

Ajánlat benyújtásának módja: a szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírva, az Ajánlatkérő részére szkennelve vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, e-mail útján vagy hivatali kapun (KRID 509203316) elküldeni vagy az Ajánlatkérő székhelyén személyesen kézbesíteni.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

A mellékletek INNEN tölthetők le.

Budapest, 2022. március 17.

Szabó István

www.pestmegye.hu