Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

szep tibor
dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának jegyzője
 
ratimovszky tibor
dr. Ratimovszky Tibor, Pest Megye Önkormányzatának aljegyzője

 

 

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal  önálló jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv, gazdálkodását tekintve pedig saját költségvetési előirányzata körében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal feladata a megyei önkormányzat működésével kapcsolatos ügyek vitele, a közgyűlés és szervei döntéseiben foglalt feladatok előkészítésének, végrehajtásának, ellenőrzésének ellátása.

A Hivatalt a közgyűlés elnöke  Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, amelyen belül – a jegyző javaslatainak figyelembevételével –meghatározza a Hivatal feladatait a megyei önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A jegyző gondoskodik a jogszabályokban, a közgyűlés és szerveinek döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról, hatásköre gyakorlásáról. Ennek keretében
a) gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről,
b) koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
c) meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét,
d) gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről,
e) biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét,
f) a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel, és a tanácsnokokkal.

mappaA Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A Hivatal adatai:
megnevezése: Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.
alapítója: Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
alapításának időpontja: 1990. december 14.
hatályos alapító okiratának kelte: 2013. február 15.
hatályos alapító okiratának száma: 14/2013. (02. 15.) PMÖ határozat
felügyeleti szerve: Pest Megyei Kormányhivatal
törzskönyvi azonosítószáma: 395885
adószáma: 15395883-1-41
társadalombiztosítási törzsszáma: 638315
KSH számjele: 15395883-8411-325-00
KSH azonosítója: 1300000
költségvetési elszámolási számlaszáma: 10032000-00319951-00000000

 

Szervezeti abra Hivatal

 


A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai:

A Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda

a) területfejlesztési koordinációs feladatkörében

 • ellátja és szervezi az Önkormányzat területfejlesztési feladatainak koordinálását,
 • koordinálja Pest megye hosszú távú területfejlesztési koncepciója, területfejlesztési stratégiája és annak programjainak kidolgozását, megvalósítását, figyelemmel kíséri azok megvalósulását és végrehajtását,
 • a területfejlesztési feladatok szakmai megalapozása érdekében állandó kapcsolatot tart a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés alapján,
 • ellátja a megyei területfejlesztési konzultációs fórum és a regionális területfejlesztési konzultációs fórum működtetésével kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz a megye területére vonatkozóan a kormányzati szervek, az önkormányzatok, egyéb közigazgatási szervek és a gazdasági szereplők fejlesztési elképzeléseinek összehangolásában,
 • koordinálja és segíti a települési önkormányzatokkal, a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal, térségi fejlesztési tanácsokkal történő kapcsolattartást,
 • kezeli az Önkormányzat mint jogutód szervezet által a fejlesztési tanácsoktól átvett, hazai decentralizált forrásokból megvalósított beruházások támogatási szerződéseit, végrehatja  a támogatás megvalósulásának ellenőrzését, előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket,
 • figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázati lehetőséget, amelyben az önkormányzat, mint pályázó részt vehet;


b)  területrendezési feladatkörében

 • ellátja a megye területrendezési tervének elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggő feladatokat, szervezi a jóváhagyott terv társadalmi kommunikációját,
 • előkészíti az országos és kiemelt térségekre - a budapesti agglomerációra - vonatkozó területrendezési tervek, a szomszédos megyék területrendezési tervei, valamint az ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyét érintő munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetést és a megyei közgyűlés állásfoglalását,
 • a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési tervek összhangját,
 • előkészíti Pest megye települései, illetve a Főváros településszerkezeti tervének, ezek módosításának, felülvizsgálatának véleményezését,
 • szükség esetén részt vesz a településrendezési tervekkel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon,
 • közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok kialakításában,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását,
 • közreműködik az állami főépítész által lefolytatott területrendezési hatósági eljárásokban,
 • lebonyolítja a Pest Megye Építészeti Nívódíja, a Kulturált Települési Környezet Díj pályázatait,
 • részt vesz a településfejlesztési koncepciók véleményezésének előkészítésében,
 • részt vesz az illetékességi területére vonatkozó területi információs rendszerek kialakításában és működésében,
 • helyi rendeletben meghatározott módon közreműködik a több települést érintő településrendezési, fejlesztési, értékvédelmi és egyedi hatósági ügyekben,
 • előkészíti a megyét érintő világörökségi kezelési tervek véleményezését,
 • ellátja az Önkormányzat jogszabályban meghatározott további főépítészi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatait;

c) irányítással összefüggő feladatkörében

 • szervezi, előkészíti és végrehajtja az elnök részére jogszabályban, e Szabályzatban, valamint más belső szabályzatban vagy utasításban meghatározott, a Hivatal irányításával összefüggő feladatokat,
 • szervezi és koordinálja az alelnökök programjait,
 • ellátja a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelést (levélbontás, iktatás, nyilvántartás, rendszerezés);

d) egyéb feladatkörében

 • ellátja az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
 • biztosítja a hivatal informatikai rendszerének folyamatos működését, részt vesz a hivatali feladatok megoldásának informatikai támogatásában, a fejlesztésre vonatkozóan javaslatokat dolgoz ki,
 • ellátja az Önkormányzat és a Hivatal ingatlan-vagyongazdálkodásával összefüggő feladatokat.

 

Az Elnöki Kabinetiroda

 • ellátja és szervezi a Hivatal és az Önkormányzat sajtó, kommunikációs, PR, protokoll tevékenységét,
 • koordinálja és szervezi a tisztségviselők és a jegyző sajtószerepléseit, megjelenéseit,
 • szervezi az Önkormányzat rendezvényeit, azok sajtómegjelenését,
 • segíti a közgyűlés elnökének munkáját a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége működésével kapcsolatban,
 • rendszeres kapcsolatot tart az országos, a regionális és a megyében működő írott és elektronikus sajtóval,
 • az Önkormányzat és a Hivatal működésével összefüggésben rendszeresen sajtófigyelést végez,
 • szerkeszti az Önkormányzat honlapját,
 • koordinálja az Önkormányzat külügyi (testvérrégiók, Európai Unió) kapcsolatait,
 • koordinálja az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, elvégzi az azokból adódó adminisztratív és szervezési feladatokat,
 • gondoskodik a napi szinten beérkező külügyi információk értelmezéséről, továbbításáról,
 • kiküldetés esetén ellátja az utazások előkészítésével kapcsolatos teendőket,
 • külföldi vendég fogadása esetén megszervezi és koordinálja a programot,
 • ellátja az Önkormányzat sporttal és ifjúsági tevékenységekkel kapcsolatos feladatait,
 • ellátja a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésével kapcsolatos feladatokat.
 •  Az Elnöki Kabinetiroda sajtó, kommunikációs, PR, protokoll tevékenységeinek feladatait a sajtófőnök szervezi.

A Jegyzői Iroda

a) általános feladatkörében

 • ellátja és szervezi a jegyző feladatainak koordinálását,
 • segíti, koordinálja a jegyző által meghatározott feladatokat,
 • kapcsolatot tart a hivatal valamennyi irodájával, szervezeti egységével,
 • figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat,
 • előkészítő tevékenységet végez szabályzatok, elnöki vagy jegyzői utasítások, önkormányzati rendeletek és határozatok tekintetében,
 • közreműködik az önkormányzat és a hivatal szerződéseinek előkészítésében, a megkötött szerződésekről elektronikus nyilvántartást vezet,
 • részt vesz az Európai parlamenti, valamint az általános és az időközi országgyűlési képviselői, az önkormányzati képviselő és polgármesteri választások, a nemzetiségi választások, a népszavazások előkészítésében és szervezésében, ellátja a Területi Választási Bizottság működésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket,
 • kapcsolatot tart a területi nemzetiségi önkormányzatokkal, segíti működésüket, ennek során ellátja a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével, az ülések lebonyolításával kapcsolatos szakmai és ügyviteli feladatokat, közreműködik az önkormányzatok döntéseinek végrehajtásában,
 • gondoskodik a bírósági ülnökök megválasztásának előkészítéséről,
 • felhatalmazás alapján képviseli a megyei önkormányzatot peres ügyekben;
 • közreműködik a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelésben (levélbontás, nyilvántartás, rendszerezés, postázás);


b) személyzeti ügyekkel összefüggő feladatkörében

 • intézi – a jogszabályszerű adatvédelem biztosítása mellett – a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak személyzeti ügyeit, és az ezzel kapcsolatos bérgazdálkodási feladatokat, vezeti a közszolgálati nyilvántartást,
 • támogatja a köztisztviselők irányított képzését, továbbképzését,
 • közreműködik munkaügyi perek, munkaügyi szerződések előkészítésében, segítséget nyújt az önkormányzat jogi képviseletéhez a munkaügyi peres ügyekben;


c) a közgyűlés és szerveivel kapcsolatos feladatkörében

 • vezeti a személyi nyilvántartást a közgyűlés tagjairól,
 • ellátja az előterjesztések törvényességi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek alkalmazását, a határozatok végrehajtását,
 • ellátja a közgyűlés üléseinek és a bizottsági ülések lebonyolításával kapcsolatos szakmai és ügyviteli feladatokat,
 • szerkeszti és tartalmilag felügyeli a megyei közlönyt és annak kiadását,
 • vezeti a közgyűlés rendeleteit és határozatait tartalmazó elektronikus nyilvántartást,
 • biztosítja az elektronikus postázással kapcsolatos tartalmi szolgáltatásokat,
 • elkészíti a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvet.


A Gazdasági Iroda

 • a hivatal gazdasági szervezeteként - az államháztartást szabályozó jogszabályoknak megfelelően - ellátja a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat;
 • ügyrendet készít az államháztartásról szóló jogszabályok szerint;
 • vezetője, mint gazdasági vezető
 • közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
 • gazdasági intézkedéseket hoz,
 • a szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi azt,
 • ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, továbbá kijelöli a pénzügyi ellenjegyzést végző köztisztviselőket;
 • ellátja a hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos ellátmányozási, műszaki, karbantartási feladatokat;
 • nyilvántartja és összehangolja a gépjárművek használatát, koordinálja a személygépkocsi vezetőket.