Operatív Programok 2014-2020

 

mappa
[Pest megyében releváns operatív programok]
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP)

[Pest megyében nem releváns operatív programok]
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A Közép-magyarországi régió a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban elérte az EU egy főre jutó GDP-je átlagának 90%-át, amely alapján ún. "fejlettebb régió" besorolást nyert. Ennek következtében a 2014-2020-as évek szabályozásából adódóan jelentős mértékben csökkent a régió rendelkezésére álló forrástömeg. Másrészt a közösségi társfinanszírozási arány csökkenéséből adódóan a rendelkezésre álló EU-s forrásokhoz a korábbi 15% helyett már 50% hazai forrást kell hozzátenni. Harmadrészt a rendelkezésre álló forrásokat is szigorúbb tematikus megkötöttséggel lehet csak felhasználni.

Tamogatasok

A Közép-Magyarországi régióban mind a foglalkoztatottságot, a társadalmi és szociális kohéziót elősegítő Európai Szociális Alap (ESZA), mind a regionális egyenlőtlenségek mérséklését célzó Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai is jelentősen csökkentek, csupán töredéke az ország 6 "kevésbé fejlett" régióiban felhasználható támogatásnak. A Kohéziós Alap (KA) forrásai az ország teljes területén felhasználhatóak.


Regiokat.tamogatasMagyarország EU forrásai régiókategóriánként (2014-2020) euróbanForrasok-2007-2014

Az EU-ban meghatározott ún 11. tematikus célkitűzés mentén, a források felhasználásának alapdokumentumát képező Partnerségi Megállapodásban meghatározott ERFA-ESZA arányok szerint kerültek megalkotásra a hazai operatív programok, amelyek a 2014-2020-as felhívások alapját képezik, proiritási tengelyenként meghatározva a rendelkezésre álló forrásokat.

Tekintettel a Közép-magyarországi régió fejlett régiós besorolására a szűkösen rendelkezésre álló ERFA és ESZA források egy operatív programba, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programba kerültek besorolásra. Az egész országban felhasználható, részben Kohéziós Alap forrásokat tartalmazó IKOP és KEHOP Pest megyében is - jelneleg ismeretlen allokációval - részben rendelkezésre állhat.

Pest megye jelnlegi fejlett régiós státusza ugyanakkor azzal a hátránnyal jár, hogy a megyében egyáltalán nem lesz elérhető a legtöbb operatív program keretében meghirdetett felhívás, így jelentős versenyhátrányba kerül a többi régióhoz képest.

A fejlett régiós besorolást a Közép-magyarországi régión belül Pest megye fejlettségi mutatói nem indokolják. Pest Megye Önkormányzata ezért kezdeményezte Pest megye és Budapest különválását, Pest megye fejlettségi mutatóinak megfelelő ún. kevésbé fejlett régióvá alakulását. Az uniós szabályok értelmében ez első ízben a 2021-től induló új támogatási ciklusban érvényesülhet. A témáról bővebben itt olvashat.

A Pest megyét részben érintő VEKOP, KEHOP és IKOP programok prioritási tengelyeiről ide kattintva olvashat. A főbb operatív programok forrásallokációját és százalékos megoszlását az alábbi táblázat személteti.

OP forrásallokáció


A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogya humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.

A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.