Pest Megyei Önkormányzati Hivatal

szep tibor
dr. Szép Tibor, Pest Megye Önkormányzatának jegyzője
 
ratimovszky tibor
dr. Ratimovszky Tibor, Pest Megye Önkormányzatának aljegyzője

 

 

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal  önálló jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv, gazdálkodását tekintve pedig saját költségvetési előirányzata körében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal feladata a megyei önkormányzat működésével kapcsolatos ügyek vitele, a közgyűlés és szervei döntéseiben foglalt feladatok előkészítésének, végrehajtásának, ellenőrzésének ellátása.

A Hivatalt a közgyűlés elnöke  Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, amelyen belül – a jegyző javaslatainak figyelembevételével –meghatározza a Hivatal feladatait a megyei önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A jegyző gondoskodik a jogszabályokban, a közgyűlés és szerveinek döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról, hatásköre gyakorlásáról. Ennek keretében
a) gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről,
b) koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
c) meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét,
d) gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről,
e) biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét,
f) a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel, és a tanácsnokokkal.

mappaA Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (2015.02.01 - )

 

A Hivatal adatai:
megnevezése: Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.
alapítója: Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése
alapításának időpontja: 1990. december 14.
hatályos alapító okiratának kelte: 2013. február 15.
hatályos alapító okiratának száma: 14/2013. (02. 15.) PMÖ határozat
felügyeleti szerve: Pest Megyei Kormányhivatal
törzskönyvi azonosítószáma: 395885
adószáma: 15395883-1-41
társadalombiztosítási törzsszáma: 638315
KSH számjele: 15395883-8411-325-00
KSH azonosítója: 1300000
költségvetési elszámolási számlaszáma: 10032000-00319951-00000000

 

PMOH szervezeti abra

 


A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai:


AZ ELNÖKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IRODA

a) területfejlesztési feladatkörében

 • ellátja a megyei területfejlesztési tervezéssel kapcsolatos feladatokat, nyomon követi és értékeli a területfejlesztési koncepció, programok végrehajtását,
 • véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, a térségi területfejlesztési koncepciókat és a nemzetközi fejlesztési programokat,
 • ellátja az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, az operatív programok valamint a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok kidolgozásában való részvétellel kapcsolatos feladatokat,
 • koncepcionálisan összehangolja és véleményezi a Pest megyei települések településfejlesztési koncepcióit, integrált településfejlesztési stratégiáit,
 • ellátja a Tftv.-ben a területfejlesztési koordináció keretében meghatározott hatáskörökkel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a Tftv.-ben a vidékfejlesztési feladatok körében meghatározott hatáskörökkel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja és koordinálja a megyei integrált területi program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
 • előkészíti a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerint az irányító hatóság által megküldött felhívások véleményezését,
 • ellátja a partnerséggel és a regionális, valamint a megyei területfejlesztési konzultációs fórummal kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjai támogatásával megvalósuló pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
 • előkészíti a közgyűlés területfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményezési vagy döntési hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos döntési javaslatokat,
 • kapcsolatot tart a szakmai háttérszervezetként működő Pest Megyei Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel, valamint a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft –vel.

b) területrendezési feladatkörében

 1. elvégzi a megye területrendezési tervének, illetve módosításának terveztetését, egyeztetését és előkészíti a közgyűlés döntését,
 2. előkészíti az országos területrendezési terv és a megye területét érintő kiemelt térségi területrendezési terv, valamint a szomszédos megyék területrendezési tervei előzetes véleményezését,
 3. a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési tervek összhangját,
 4. koncepcionálisan összehangolja és véleményezi a Pest megyei települések településrendezési eszközeit,
 5. közreműködik az állami főépítész által lefolytatott területrendezési hatósági eljárásokban,
 6. lebonyolítja a Pest Megye Építészeti Nívódíja, a Kulturált Települési Környezet Díj pályázatait,
 7. ellátja az önkormányzat jogszabályban meghatározott további főépítészi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatait,
 8. előkészíti a közgyűlés területfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményezési vagy döntési hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos döntési javaslatokat;


c) elnöki irányítással összefüggő feladatkörében

 • szervezi, előkészíti és végrehajtja az elnök részére jogszabályban, e Szabályzatban, valamint más belső szabályzatban vagy utasításban meghatározott, a Hivatal irányításával összefüggő feladatokat,
 • szervezi és koordinálja az elnök és az alelnökök programjait,
 • ellátja a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait,
 • koordinálja a megyei önkormányzat külügyi tevékenységét,
 • felügyeli a megyei önkormányzat sajtó, kommunikációs, PR, protokoll tevékenységét,
 • segíti a közgyűlés elnökének munkáját a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége működésével kapcsolatban;


d)
egyéb feladatkörében

 1. biztosítja a hivatal informatikai rendszerének folyamatos működését, részt vesz a hivatali feladatok megoldásának informatikai támogatásában,
 2. ellátja a megyei önkormányzat és a Hivatal ingatlan-vagyongazdálkodásával összefüggő feladatokat,
 3. ellátja a megyei önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
 4. felügyeli a megyei önkormányzat hivatalos honlapjának szerkesztését, frissítését;
 5. ellátja a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelést (levélbontás, iktatás, nyilvántartás, rendszerezés).

 
A JEGYZŐI IRODA


a) általános feladatkörében

 1. ellátja és szervezi a jegyző feladatainak koordinálását,
 2. segíti, koordinálja a jegyző által meghatározott feladatokat,
 3. kapcsolatot tart a hivatal valamennyi irodájával, szervezeti egységével,
 4. figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat,
 5. előkészítő tevékenységet végez szabályzatok, elnöki vagy jegyzői utasítások, önkormányzati rendeletek és határozatok tekintetében,
 6. közreműködik az önkormányzat és a hivatal szerződéseinek előkészítésében, a megkötött szerződésekről elektronikus nyilvántartást vezet,
 7. részt vesz az Európai parlamenti, valamint az általános és az időközi országgyűlési képviselői, az önkormányzati képviselő és polgármesteri választások, a nemzetiségi választások, a népszavazások előkészítésében és szervezésében, ellátja a Területi Választási Bizottság működésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket,
 8. gondoskodik a bírósági ülnökök megválasztásának előkészítéséről,
 9. felhatalmazás alapján képviseli a megyei önkormányzatot peres ügyekben,
 10. közreműködik a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelésben (levélbontás, nyilvántartás, rendszerezés, postázás),
 11. ellátja a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
 12. ellátja az ingatlanközvetítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat;

b) személyzeti ügyekkel összefüggő feladatkörében

 1. intézi – a jogszabályszerű adatvédelem biztosítása mellett – a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak személyzeti ügyeit, és az ezzel kapcsolatos bérgazdálkodási feladatokat, vezeti a közszolgálati nyilvántartást,támogatja a köztisztviselők irányított képzését, továbbképzését,
 2. közreműködik munkaügyi perek, munkaügyi szerződések előkészítésében, segítséget nyújt az önkormányzat jogi képviseletéhez a munkaügyi peres ügyekben;


c) a közgyűlés és szerveivel kapcsolatos feladatkörében

 1. vezeti a személyi nyilvántartást a közgyűlés tagjairól,
 2. ellátja az előterjesztések törvényességi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat,
 3. figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek alkalmazását, a határozatok végrehajtását,
 4. a közgyűlés által átruházott hatáskörökről elektronikus nyilvántartást vezet,
 5. ellátja a közgyűlés üléseinek és a bizottsági ülések lebonyolításával kapcsolatos szakmai és ügyviteli feladatokat,
 6. szerkeszti és tartalmilag felügyeli a megyei közlönyt és annak kiadását,
 7. vezeti a közgyűlés rendeleteit és határozatait tartalmazó elektronikus nyilvántartást,
 8. biztosítja az elektronikus postázással kapcsolatos tartalmi szolgáltatásokat,
 9. elkészíti a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvet,
 10. ellátja a Megyei Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat;


d) a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatkörében

 1. a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
 2. a testületi ülések előkészítése, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása,
 3. a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;,
 4. a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása.


A GAZDASÁGI IRODA

 1. a megyei önkormányzat és a Hivatal gazdasági szervezeteként - az államháztartást szabályozó jogszabályoknak megfelelően - ellátja a tervezéssel, előirányzat módosítással, az előirányzat-felhasználással, az éves költségvetés végrehajtásával (bankszámla és készpénzkezelés), ezen belül a működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat, továbbá a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat;
 2. ügyrendet készít az államháztartásról szóló jogszabályok szerint;
 3. vezetője, mint gazdasági vezető
 4. közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
 5. gazdasági intézkedéseket hoz,
 6. a szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi azt,
 7. ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, továbbá kijelöli a pénzügyi ellenjegyzést végző köztisztviselőket;
 8. ellátja a Hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos ellátmányozási, műszaki, karbantartási feladatokat;
 9. nyilvántartja és összehangolja a gépjárművek használatát;
 10. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban ellátja
  - a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel, költségvetés végrehajtásával (számviteli feladatok) összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat,
  - a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a megyei önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, feladatokat
  - a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos feladatokat.

treatacneforever.net antianxiety24x7.com