Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal

szep tibor
dr. Szép Tibor, Pest Vármegye Önkormányzatának jegyzője

 

https://best-antibiotics-review.com/amoxicillin https://best-antibiotics-review.com

A Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv, gazdálkodását tekintve pedig saját költségvetési előirányzata körében önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hivatal feladata a vármegyei önkormányzat működésével kapcsolatos ügyek vitele, a közgyűlés és szervei döntéseiben foglalt feladatok előkészítésének, végrehajtásának, ellenőrzésének ellátása.

A Hivatalt a közgyűlés elnöke  Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése  döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, amelyen belül – a jegyző javaslatainak figyelembevételével –meghatározza a Hivatal feladatait a megyei önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A jegyző gondoskodik a jogszabályokban, a közgyűlés és szerveinek döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról, hatásköre gyakorlásáról. Ennek keretében
a) gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről,
b) koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
c) meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét,
d) gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről,
e) biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét,
f) a testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a bizottságok elnökeivel, és a tanácsnokokkal.

mappaA Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (2022.11.25. - )

 

A Hivatal adatai:
megnevezése: Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal
székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.
alapítója: Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
alapításának időpontja: 1990. december 14.
hatályos alapító okiratának kelte: 2013. február 15.
hatályos alapító okiratának száma: 72/2022. (11.25.) PMÖ határozat
felügyeleti szerve: Pest Vármegyei Kormányhivatal
törzskönyvi azonosítószáma: 395885
adószáma: 15395883-1-41
társadalombiztosítási törzsszáma: 638315
KSH számjele: 15395883-8411-325-00
KSH azonosítója: 1300000
költségvetési elszámolási számlaszáma: 10032000-00319951-00000000

 Kép1


A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai:


ELNÖKI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IRODA

                   a) területfejlesztési feladatkörében
aa) ellátja a területfejlesztési törvényben és más jogszabályokban meghatározott területfejlesztési tervezési feladatokat;
ab) ellátja a területfejlesztési törvényben és más jogszabályokban meghatározott végrehajtási és koordinációs tervezési feladatokat;
ac) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjai vagy hazai források támogatásával megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket,
ad) előkészíti a közgyűlés területfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményezési vagy döntési hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos döntési javaslatokat,
ae) ellátja az Önkormányzat részvételével működő európai területi társulások, térségi fejlesztési tanácsok és más területfejlesztéssel összefüggő szervezetek ügyeinek intézését,
Az a) pontba tartozó ügyekben a Közgyűlés döntése vagy az elnök által meghatározott körben a szakmai háttérszervezetként működő Pest Megyei Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. önállóan lát el feladatokat.
b) területrendezési feladatkörében
ba) elvégzi a megye területrendezési tervével kapcsolatos feladatokat;
bb) előkészíti a jogszabályban meghatározott területrendezési tervek előzetes véleményezését,
bc) a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervek összhangját,
bd) koncepcionálisan összehangolja és véleményezi a Pest megyei települések településrendezési eszközeit,
be) közreműködik az állami főépítész által lefolytatott területrendezési hatósági eljárásokban,
bf) ellátja az önkormányzat jogszabályban meghatározott további főépítészi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatait,
bg) előkészíti a közgyűlés területfejlesztési ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményezési vagy döntési hatáskörébe utalt ügyekkel kapcsolatos döntési javaslatokat;
c) elnöki irányítással összefüggő feladatkörében
ca) szervezi, előkészíti és végrehajtja az elnök részére jogszabályban, e Szabályzatban, valamint más belső szabályzatban vagy utasításban meghatározott, a Hivatal irányításával összefüggő feladatokat,
cb) szervezi és koordinálja az elnök és az alelnökök programjait,
cc) felügyeli a megyei önkormányzat sajtó, kommunikációs, PR, protokoll tevékenységét,
cd) segíti a közgyűlés elnökének munkáját a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége működésével kapcsolatban;
d) egyéb feladatkörében
da) lebonyolítja a Kulturált Települési Környezet Díj és a Környezetvédelmi díj pályázati eljárását,
db) ellátja a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait,
dc) koordinálja a megyei önkormányzat külügyi tevékenységét,
dd) biztosítja a hivatal informatikai rendszerének folyamatos működését, részt vesz a hivatali feladatok megoldásának informatikai támogatásában,
de) ellátja a megyei önkormányzat és a Hivatal ingatlan-vagyongazdálkodásával összefüggő feladatokat,
df) ellátja a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelést (levélbontás, iktatás, nyilvántartás, rendszerezés).

 

JEGYZŐI IRODA

a) általános feladatkörében
aa) ellátja és szervezi a jegyző feladatainak koordinálását,
ab) segíti, koordinálja a jegyző által meghatározott feladatokat,
ac) kapcsolatot tart a hivatal valamennyi irodájával, szervezeti egységével,
ad) figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat,
ae) előkészítő tevékenységet végez szabályzatok, elnöki vagy jegyzői utasítások, önkormányzati rendeletek és határozatok tekintetében,
af) közreműködik az önkormányzat és a hivatal szerződéseinek előkészítésében, a megkötött szerződésekről elektronikus nyilvántartást vezet,
ag) részt vesz az Európai parlamenti, valamint az általános és az időközi országgyűlési képviselői, az önkormányzati képviselő és polgármesteri választások, a nemzetiségi választások, a népszavazások előkészítésében és szervezésében, ellátja a Területi Választási Bizottság működésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket,
ah) gondoskodik a bírósági ülnökök megválasztásának előkészítéséről,
ai) felhatalmazás alapján képviseli a megyei önkormányzatot peres ügyekben,
aj) közreműködik a hivatali tevékenységhez kapcsolódó operatív iratkezelésben (levélbontás, nyilvántartás, rendszerezés, postázás),
ak) ellátja a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
al) ellátja az ingatlanközvetítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat;
am) falu- és tanyagondnok képzés szervezése
b) személyzeti ügyekkel összefüggő feladatkörében
ba) intézi – a jogszabályszerű adatvédelem biztosítása mellett – a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak személyzeti ügyeit, és az ezzel kapcsolatos bérgazdálkodási feladatokat, vezeti a közszolgálati nyilvántartást,
bb) támogatja a köztisztviselők irányított képzését, továbbképzését,
bc) közreműködik munkaügyi perek, munkaügyi szerződések előkészítésében, segítséget nyújt az önkormányzat jogi képviseletéhez a munkaügyi peres ügyekben;
c) a közgyűlés és szerveivel kapcsolatos feladatkörében
ca) vezeti a személyi nyilvántartást a közgyűlés tagjairól,
cb) ellátja az előterjesztések törvényességi vizsgálatával kapcsolatos feladatokat,
cc) figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek alkalmazását, a határozatok végrehajtását,
cd) a közgyűlés által átruházott hatáskörökről elektronikus nyilvántartást vezet,
ce) ellátja a közgyűlés üléseinek és a bizottsági ülések lebonyolításával kapcsolatos szakmai és ügyviteli feladatokat,
cf) szerkeszti és tartalmilag felügyeli a megyei közlönyt és annak kiadását,
cg) vezeti a közgyűlés rendeleteit és határozatait tartalmazó elektronikus nyilvántartást,
ch) biztosítja az elektronikus postázással kapcsolatos tartalmi szolgáltatásokat,
ci) elkészíti a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvet,
cj) ellátja a Megyei Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat;
d) a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatkörében
da) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
db) a testületi ülések előkészítése, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása,
dc) a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;,
de) a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos iratkezelési feladatok ellátása.

GAZDASÁGI IRODA

a) a megyei önkormányzat és a Hivatal gazdasági szervezeteként - az államháztartást szabályozó jogszabályoknak megfelelően - ellátja a tervezéssel, előirányzat módosítással, az előirányzat-felhasználással, az éves költségvetés végrehajtásával (bankszámla és készpénzkezelés), ezen belül a működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat, továbbá a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat;
b) ügyrendet készít az államháztartásról szóló jogszabályok szerint;
c) vezetője, mint gazdasági vezető
ca) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet,
cb) gazdasági intézkedéseket hoz,
cc) a szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad és ellenőrzi azt,
cd) ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat, továbbá kijelöli a pénzügyi ellenjegyzést végző köztisztviselőket;
d) ellátja a Hivatal fenntartásával, működtetésével kapcsolatos ellátmányozási, műszaki, karbantartási feladatokat;
e) nyilvántartja és összehangolja a gépjárművek használatát;
f) a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban ellátja a
ga) a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel, költségvetés végrehajtásával (számviteli feladatok) összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat,
gb) a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a megyei önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, feladatokat
gc) a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI IRODA

a) ellátja a megyei önkormányzat területfejlesztési törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési feladatait;
b) kapcsolatot tart a megyei kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel;
c) ellátja a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvényben meghatározott, önkormányzati, valamint elnöki és jegyzői feladat-és hatáskörök megvalósításával kapcsolatos előkészítő, eljárási és végrehajtási feladatokat;
d) ellátja a különleges gazdasági övezetben (a továbbiakban: övezet) fekvő megyei önkormányzati ingatlan-vagyongazdálkodásával és fejlesztéssel összefüggő feladatokat,
e) gondoskodik az övezetre vonatkozó fejlesztések tervezési, végrehajtási feladatainak ellátásáról;
f) ellátja az önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben a különleges gazdasági övezetre vonatkozó egyedi szabályokból eredő feladatok előkészítési és végrehajtási feladatait.