Pest megye területrendezési terve

Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önk. rendelet és mellékletei .....................................................................................................................................................................................................................................


Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet


1. melléklet: A rendelet hatálya alá tartozó, illetve a térbeli rend szempontjából meghatározó települések

2. melléklet: Szerkezeti terv

Övezeti tervek

Pest Megye Közgyűlésének a Területrendezési Terv megyei szabályozási ajánlásairól szóló 19/2012.(04.27.) sz. Kgyh. határozata

A Kgyh 1.1. melléklete: Erdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete
A Kgyh 1.2. melléklete: Történeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás
A Kgyh 1.3. melléklete: Szélerőművek telepítésére alkalmas terület övezete
A Kgyh 1.4. melléklete: Új beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó – összesítő – övezet

Pest Megye Területrendezési Tervének megalapozó munkarészei

Pest Megye Területrendezési Tervének környezeti értékelései értékeléseA területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása és a térségi területhasználat szabályozása.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. számú törvény (Területfejlesztési törvény) határozza meg a területfejlesztési és a területrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló terveket az alábbiak szerint:

•    országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció,
•    országos szintű területrendezési terv,
•    kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció,
•    kiemelt térségi szintű területrendezési terv,
•    operatív program,
•    kiemelt térségi szintű területfejlesztési program,
•    megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció,
•    megyei szintű területrendezési terv,
•    megyei és budapesti szintű területfejlesztési program,
•    térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció,
•    térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program.

E tervek egymásra épülő, hierarchikus rendszert alkotnak. A felsorolásban szereplő alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének. A Területfejlesztési törvény alapján a településrendezési tervek készítése, egyeztetése és elfogadása során figyelembe kell venni az országos, regionális és megyei területrendezési tervben foglaltakat.

Területrendezés vonatkozásában e rendszer csúcsán az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) áll, amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését szolgáló szabályokat. A törvényt az Országgyűlés 2003-ban fogadta el, első átfogó módosítására 2008-ban, a másodikra 2013. év végén került sor. A 2014. január 1-jén hatályba lépett, módosított OTrT számos változást hozott.
Pest megye a területrendezés szempontjából két részre osztható.

A Budapesti Agglomeráció a fővárost és a városkörnyéki agglomerálódó településeket egyaránt magában foglaló - múltjában, jelenében és jövőjében - egymáshoz sok szállal kapcsolódó, egymásra utalt, de közigazgatásilag megosztott térség. E terület a magyar térszerkezet sajátos eleme, az ország egyik legfrekventáltabb kiemelt térsége, más régiók fejlődésének befolyásolója, amely ezért koordinált fejlesztést és összehangolt tervezést igényel.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) 2005-ben lépett hatályba. 2011-ben azonban szükségessé vált a terv felülvizsgálata, mivel az OTrT 2008. évi megújítása során új területfelhasználási kategóriák és új térségi övezetek beiktatására került sor, valamint a módosítás jelentős mértékben bővítette a területrendezés eszközkészletét, illetve megváltoztatta a területfelhasználási szabályokat.

A tervek hierarchikus rendszeréből következően a BATrT törvény csak azokat a tartalmakat, szabályokat és előírásokat foglalja magában, amelyek ebben a kiemelt térségben eltérnek az országostól, vagy a térségi sajátosságok figyelembevételével kiegészítik azokat. Ennek megfelelően a BATrT törvény nem ismétli meg az OTrT rendelkezéseit, azokat értelemszerűen a Budapesti Agglomeráció területén is alkalmazni, érvényesíteni kell a településrendezési tervek készítése során.

https://cureanxiety247.com

Pest megye másik területi egységét az agglomeráción kívüli települések gyűrűje képezi. A megyei önkormányzat a Területfejlesztési törvény alapján a megye területére – az ország és a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervével összhangban – területrendezési tervet készít.

Pest Megye Önkormányzata 2006. második felében jóváhagyta Pest Megye Területrendezési Tervét (PmTrT), amely az OTrT felülvizsgálata után – elsősorban a törvényi változások miatt – 2012-ben módosításra került.

Pest Megye Közgyűlésének a Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete és a hozzá tartozó rajzi mellékletek előírásai a Pest megye közigazgatási területéhez tartozó, nem agglomerációs települések településrendezési eszközeinek készítése során kötelezően figyelembe veendők.
A rendeleten túlmenően Pest Megye Közgyűlésének a Területrendezési Terv megyei szabályozási ajánlásairól szóló 19/2012. (04.27.) sz. Kgyh. határozata a hozzá tartozó rajzi mellékletekkel javaslatokat, ajánlásokat és információkat tartalmaz a megye összes települése számára. Ezek betartása ugyan nem kötelező, de a településrendezési eszközök készítése, módosítása során a határozat szem előtt tartása javasolt.

Az Építési törvény szerint a megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését. Ennek érdelében Pest megye Önkormányzatának feladata a településrendezési eszközök véleményezése, folyamatos figyelemmel kísérése.

A Pest megyében végzett településrendezési tevékenység segítése érdekében az alábbiakban egyszerűen elérhetővé tesszük az előzőekben ismertetett három területrendezési terv digitális változatát. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Budapesti Agglomeráció és Pest megye területrendezési tervének a módosított OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT 31/B. §-ában megfogalmazott átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni!