Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014 - 2020

Elkészült Pest megye 2014-2020. évekre szóló területfejlesztési programja.

mappa
Pest Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020

Pest Megyei Területfejlesztési Program - társadalmi, gazdasági, környezeti hatásvizsgálat
Pest Megyei Területfejlesztési Program - NATURA hatásvizsgálat

Míg a területfejlesztési koncepció a megye hosszútávra szóló horizontális céljait és átfogó célját, valamint nagytávra és nagytávon túlmutatóra szóló jövőképét fogalmazza meg, addig a területfejlesztési program középtávra (7 évre) szól.

A program (1) stratégiai programrészében kerülnek meghatározásra – a Korm. rendeletben részletesebben is meghatározott – alábbi főbb elemek:

 •    a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve számszerűsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplőinek és a közreműködők körének megjelölése;
 •     a Koncepcióban meghatározott jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása;
 •     a célok és a prioritások közötti kapcsolatok beazonosítása;
 •     a partnerségi program;
 •     a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása;
 •     monitoring és értékelési terv.

A programnak jeleznie kell a különböző ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban megvalósítani javasolt elemeket.

A területfejlesztési program (2) operatív programrészében kell rögzíteni – a Korm. rendeletben részletesebben is meghatározott – alábbi főbb elemeket:

 • a vállalkozások fejlesztési tervei;
 • együttműködésben megvalósítandó programok (önkormányzatok között, önkormányzat és üzleti szektor, önkormányzat és civil szektor);
 • támogatás segítségével megvalósítandó programok, ezen belül

- uniós támogatással megvalósuló programok,
- egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok,
- tisztán hazai támogatással megvalósuló programok; prioritások szerinti csoportosításban:
- az elérendő célok részletes meghatározása,
- az egyes feladatok végrehajtásának intézkedési és ütemezési terve,
- megvalósításhoz szükséges források pénzügyi ütemterve, a végrehajtásért felelős szervezetek és közreműködők,
- a végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenőrzési rendszere,
- az eredményesség vizsgálata és értékelése,
- a környezeti értékelés,
- a teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása;
- a megyei operatív programnak a megye felelősségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása.

A programozás  – a Koncepció megalkotásához hasonlóan – széleskörű társadalmi-gazdasági partnerséggel ment végbe.

A Pest megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében három átfogó célt határoztunk meg, ezek: a gazdaság dinamizálása, a társadalmi megújulás és a térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása.

Figyelembe véve fenti célrendszert, törekedve az európai uniós tematikus célkitűzésekhez és a hazai operatív programokhoz (elsősorban a VEKOP-hoz) való illeszkedésre, nyolc fő beavatkozási területet azonosítottunk az alábbiak szerint:

 • Pest megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása – [I. Prioritás]
 • Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése (CLLD) – [II. Prioritás]
 • Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása érdekében –[III. Prioritás]
 • Települési infrastruktúrafejlesztés az élhetőbb, fenntarthatóbb lakókörnyezetért –[IV. Prioritás]
 • Fenntartható hatékonyan működő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó épített és természeti környezet kialakítása –[V. Prioritás]
 • Társadalmi innováció-, megújulás-, a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem –[VI. Prioritás]
 • Testben és lélekben egészséges Pest megye –[VII. Prioritás]
 • Integrált Területi Beruházások Pest megyében –[VIII. Prioritás];

Úgy véljük, hogy fenti prioritásokkal mindazokat a szükséges fejlesztési területeket le tudjuk fedni, amelyek Pest megyében a következő hét éves fejlesztési időszakban fontosak lennének.

A prioritásokat követően meghatároztunk három olyan integrált programot (a Ferihegyi Gazdasági Övezet fejlesztése, a Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása és a Duna-Tisza közi Homokhátság Komplex fejlesztésének programja), amelyeket, élve az uniós jogszabályi lehetőségekkel komplex fejlesztési programként, a fővárossal és a szomszédos megyékkel közösen szeretnénk megvalósítani.