Pest Megyei Területfejlesztési Program (2021-2027)

A Közgyűlés a társadalmi egyeztetés lefolytatását követően elfogadta Pest megye 2014-2021 időszakra szóló területfejlesztési programját.  

mappa
Pest Megyei Területfejlesztési Program (2021-2027)
Pest Megyei Területfejlesztési Program területi hatásvizsgálat
Tervezői válaszok (program)
Tervezői válaszok (hatásvizsgálat)


A megyei területfejlesztési program (stratégiai program és operatív program) tartalmi követelményeit a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 3. melléklete rögzíti az alábbiak szerint:

Stratégiai program:
- a tervezési folyamat eljárásainak, a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása;
- célrendszer: a jövőkép, az átfogó cél és a fejlesztési elvek alapján a specifikus, horizontális és területi célok meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása;
- a prioritások azonosítása: a prioritások leírása; célok és prioritások eredményességi kritériumainak, illetve számszerűsített mutatóinak meghatározása, a megvalósítás lehetséges szereplőinek és a közreműködők körének megjelölése; a prioritások leírásában egyértelműen azonosítani kell a megye, azaz a tervezésért felelős szervezet saját felelősségébe tartozó beavatkozásokat és azok esetleges külső feltételeit, valamint a megye felelősségén kívül eső, a célok eléréshez elvárt beavatkozásokat;
- a célok és a prioritások közötti kapcsolatok beazonosítása;
- a programnak jeleznie kell a különböző ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban megvalósítani javasolt elemeket;
- a tervezéskísérő eljárások (különösen az előzetes programértékelés és a környezeti értékelés) dokumentációja, bemutatva a tervezéskísérő eljárások tervezési folyamatra tett hatásait és a végrehajtás várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait;
- a végrehajtásában közreműködő szervezetek közti munkamegosztás, együttműködés és információcsere meghatározása, az érdekérvényesítés rendszere; a végrehajtásban közreműködő üzleti és civil szervezetek bevonásának módja (partnerségi program);
- a végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása;
- monitoring és értékelési terv.

Operatív program:
- a vállalkozások fejlesztési terveinek bemutatása;
- együttműködésben megvalósítandó programok (helyi önkormányzatok között, helyi önkormányzat és üzleti szektor, helyi önkormányzat és civil szektor) részletezése;
- támogatás segítségével megvalósítandó programok, ezen belül
• uniós támogatással megvalósuló programok,
• egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló programok,
• tisztán hazai támogatással megvalósuló programok meghatározása;
- prioritások szerinti csoportosításban:
• az elérendő célok részletes meghatározása,
• az egyes feladatok végrehajtásának intézkedési és ütemezési terve,
• a megvalósításhoz szükséges források pénzügyi ütemterve, a végrehajtásért felelős szervezetek és közreműködők,
• a végrehajtás módja és feltételrendszere, ellenőrzési rendszere,
• az eredményesség vizsgálata és értékelése,
• a környezeti értékelés,
• a teljesítés-igazolás követelményrendszerének kialakítása;
- a megyei operatív programnak a megye felelősségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása:
(azokat az intézkedéseket és fontosabb projekteket írja le, melyek a megye stratégiai programjának megvalósítása szempontjából fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a megye operatív programjának kompetenciájába esik, hanem igényként fogalmazódik meg országos vagy ágazati programok irányába.)

A Program egyeztetési anyagának – amely a 15/2021 (04.14.) PMÖ határozattal került elfogadásra – hivatalos véleményezésére 45 napos véleményezési eljárást ír elő a Korm. rendelet 19. §-a. Az elő-írt véleményezés során – a Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján – az alábbi szervek részére kellett megküldeni az elkészült dokumentumokat: miniszterek, országos önkormányzati érdekszö-vetségek, az érintett térségi fejlesztési tanácsok, az érintett megyei jogú városok önkormányzata, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak. A tényleges véleményezési eljárás ennél szé-lesebb körben zajlott, természetesen az összes települési önkormányzatnak megküldésre került a Program tervezete, továbbá a honlapról bárki véleményezhette.

A Program véleményezési eljárása a jogszabályoknak megfelelően lezajlott, a beérkezett véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat a dokumentum melléklete tartalmazza.